Perfil del contractant

L’Ajuntament de Mollerussa us dóna la benvinguda al Perfil del Contractant.
Aquest espai virtual s’ha implantant en compliment del que preveu l’article 53 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes dels Sector Públic, amb la finalitat d’assegurar i fomentar la transparència de l’activitat contractual del sector públic així com facilitar l’accés a la documentació relativa als expedients de contractació de l’Ajuntament i el seu seguiment.